• CODE-RAY XG _시큐어코딩
  이름: 조철한 대리
  연락처 : 070-7596-7652
  이메일 : chcho@trinitysoft.co.kr
  WEBS-RAY _웹방화벽
  이름 : 서준원 대리
  연락처 : 070-7596-7695
  이메일 : jwseo@trinitysoft.co.kr
  웹스레이팀 : 070-7596-7695
  코드레이팀 : 070-7596-7652
  <1. 제품 기술지원 문의> < 2. 제품 장애처리 문의 >
 • 이름 : 이은진 상무
  연락처 : 070-7596-7632
  이메일 : ejlee@trinitysoft.co.kr
 • CODE-RAY XG _시큐어코딩
  1) 이름: 강동식 차장
  연락처 : 070-7596-7651
  이메일 : dskang@trinitysoft.co.kr

  2) 이름: 허태영 과장
  연락처 : 070-7596-7623
  이메일 : tyheo@trinitysoft.co.kr
  WEBS-RAY _웹방화벽
  이름 : 김동환 과장
  연락처 : 070-7596-7648
  이메일 : dhkim@trinitysoft.co.kr


 • 이름 : 이상호 이사
  연락처 : 070-7596-7626
  이메일 : shlee@trinitysoft.co.kr
  이름 : 박영선 대리
  연락처 : 070-7596-7633
  이메일 : yspark@trinitysoft.co.kr